Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Szansa dla bezrobotnych

teamworkPrezydent Miasta Zabrze zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych. Do programu prac społecznie użytecznych mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają niżej wymienione warunki:
– mają siedzibę lub oddział na terenie miasta Zabrze,
– statutowo zajmują się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej,
– wywiązują się z obowiązków wobec organu nadzorującego nałożonych przez ustawy na podstawie których działają.
Prace społecznie użyteczne będą organizowane w gminie Zabrze w okresie od kwietnia do grudnia 2007roku.
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez Prezydenta, organizowane  przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych mogą wykonywać swoją prace od poniedziałku do piątku maksymalne do 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
Organizacje zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie formularza, który jest dostępny:
– na stronie internetowej www.um.zabrze.pl,
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  w Wydziale Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej II piętro pok. 212.
Do wyżej wymienionego formularza należy dołączyć aktualny statut organizacji lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
Wypełniony formularz wraz z załącznikiem należy dostarczyć do Wydziału Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej pok. 212 do dnia 09.03.2017r.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Kochel tel.: 32 373 35 24,
e-mail: akochel@um.zabrze.pl lub z Panią Aleksandrą Kaletą tel.: 32 373 35 25,
e-mail: akaleta@um.zabrze.pl

Tagi:
-

Comments are closed.