Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Jakość i bezpieczeństwo w PUP

Od 1 marca br, Doradztwo Gospodarcze DGA S. A. rozpoczęło II etap projektu „Wysoka jakość gwarantem rozwoju”, który ma na celu podnoszenie jakości działania publicznych służb zatrudnienia oraz wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy. Zadania realizowane będą poprzez przybliżanie i upowszechnianie nowoczesnych standardów zarządzania, organizacji pracy, doskonalenie umiejętności kadry oraz wykorzystania narzędzi informatycznych usprawniających pracę i komunikację wewnątrz instytucji oraz pomiędzy nimi.

W Polsce jednym z najistotniejszych problemów jest sytuacja na rynku pracy. Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) powinni być zatem dobrze przygotowani do rosnących i zmieniających się potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a ich funkcjonowanie powinno być dostosowane do zmieniających się oczekiwań społecznych. Sprawnie funkcjonujący urząd pracy powinien opierać się na wykwalifikowanej kadrze, która będzie umiała dalej tworzyć, rozwijać i weryfikować realizację opracowanej polityki jakości czy bezpieczeństwa informacji.
Przedmiotem II etapu przedsięwzięcia będzie podnoszenie jakości i bezpieczeństwa w Powiatowych Urzędach Pracy poprzez szkolenia kadry publicznych służb zatrudnienia. Wdrażany będzie cykl szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością. W tym zakresie wsparciem objętych zostanie 240 pracowników 12 urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego. Norma ISO 9001: 2000 składa się z zasad jakości, gdzie najistotniejsze to koncentracja na kliencie (wyjście naprzeciw wymaganiom i przyszłym oczekiwaniom klienta), przywództwo (kierownictwo urzędu wypracowuje kierunki jego rozwoju), ciągłe doskonalenie (stanowi stały cel urzędu) czy wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami daje gwarancję wysokiej jakości). Z kolei wśród dotychczasowych uczestników projektu, wielkopolskich urzędów pracy, przeprowadzony zostanie cykl szkoleń z zakresu sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. I w tym przypadku szkoleniami objętych zostanie również 12 urzędów pracy. Programy szkoleń przygotowane zostaną w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2005. Norma jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów instytucji, w szczególności dla podmiotów administracji publicznej. Wdrożenie normy przynosi następujące korzyści dla urzędu: uniknięcie kar za naruszenie bezpieczeństwa informacji, ochronę informacji, zabezpieczenie informacji na wypadek katastrof lub awarii, zapewnienie klientów, że ich informacje znajdują się pod właściwą ochroną, spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji obowiązujących urząd. Zaproponowany program szkoleń – w naszym odczuciu – przygotuje Powiatowe Urzędy Pracy do wyzwań, które będą czekały społeczeństwo w dobie informatyzacji życia publicznego w niedługiej przyszłości.

Zasadniczym problemem w rozwoju kadr publicznych służb zatrudnienia jest do tej pory niedobór środków na szkolenia pracowników, wyposażenie urzędów w nowoczesne technologie oraz duża fluktuacja kadr. Jednak rozwój instytucji rynku pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry urzędów jest niezbędny. Zwłaszcza z chwilą wejścia Polski do UE, kiedy to PSZ stały się członkiem sieci EURES, priorytetami PSZ powinny być m. in. efektywne świadczenie usług na rynku pracy oraz wprowadzenie systemu zarządzania jakością. Osiągnięcie takich efektów nie musi być kosztowne. Unia wpiera takie działania i daje warunki do doskonalenia zasobów ludzkich. Wystarczy sięgnąć po unijne dotacje.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Cel projektu jest zgodny z założeniami i priorytetami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, a jego działania wpisują się w typ projektu: doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia poprzez szkolenia. Projekt realizuje powyższy cel poprzez upowszechnianie idei standaryzacji i nowoczesnego zarządzania w instytucjach rynku pracy.

Wymiernym efektem projektu będzie poprawa świadomości pracowników PUP w zakresie jakości i bezpieczeństwa informacji, wzrost kwalifikacji pracowników urzędów, zmiana ich mentalności, wytworzenie w nich przyjaznego podejścia do klientów. Wyniki wpłyną na jakość oferowanych usług, przyczynią się do modernizacji PUP i wzrostu efektywności działań PUP, będą również użyteczne dla służb zatrudnienia z innych regionów. Wzrośnie przekonanie o korzyściach wynikających z korzystania z usług publicznych służb zatrudnienia. Realizacja działań pozwoli uczestnikom projektu na wypracowanie lepszego wizerunku służb pracy, postrzeganie PUP jako instytucji profesjonalnej, opierającej swoje działania na nowoczesnych standardach zarządzania.
Szkolenia stanowić będą bardzo dobre przygotowanie do wdrożenia w przyszłości systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Powiatowych Urzędach Pracy.

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w oparciu o międzynarodowy standard ISO 9001:2000 jest zbiorem dobrych praktyk w zarządzaniu, służących do organizacyjnego nadzorowania poszczególnych obszarów organizacji. Jako narzędzie zarządcze umiejscawia Klienta w centrum zainteresowania organizacji wraz z jego wymaganiami i oczekiwaniami.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonujący w oparciu o międzynarodowy standard ISO/IEC 27001:2005jest kompleksowym podejściem do tematu bezpieczeństwa informacji. Swoim zakresem obejmuje bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, teleinformatyczne oraz prawne.

Korzyści wynikające z wdrożenia Sytemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

 • zapewnienie standardu obsługi klienta oraz wysokiej jakości oferowanych usług,
 • poprawa świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez zdobywanie wyspecjalizowanej wiedzy przez pracowników PUP,
 • uświadomienie pracownikom istotności wymagań i potrzeb Klienta,
 • wzrost efektywności działania instytucji rynku pracy,
 • sformułowanie zasad nadzoru i przechowywania dokumentów,
 • wzrost wiarygodności organizacji w oczach klienta,
 • budowanie wizerunku instytucji profesjonalnej,
 • usprawnienie i uregulowanie obiegu informacji i dokumentów w instytucji,
 • obniżenie ryzyka utraty informacji,
 • usprawnienie zarządzania informacją i infrastrukturą informatyczną
 • ustanowienie sprawnego systemu identyfikacji regulacji prawnych i wymogów formalnych,
 • ciągłe eliminowanie przyczyn niepowodzeń i doskonalenie prowadzonej działalności.
-

Comments are closed.