Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Urzędy pracy

Urzędy pracy

urzadPierwsze kroki po utracie zajęcia trzeba skierować do urzędu pracy. Kiedy stracimy pracę, jak najszybciej należy skontaktować się z punktem informacyjnym w urzędzie pracy. Bezrobotny otrzyma tam informacje na temat swojej sytuacji i dowie się na co może liczyć. Kolejna czynność to zarejestrowanie się na liście bezrobotnych. To warunek otrzymania zasiłku. Następnie w określonych przez urzędnika terminach trzeba zgłaszać się do urzędu, żeby potwierdzać swoją gotowość do podjęcia pracy. W przeciwnym razie na 90 dni można utracić status bezrobotnego i prawo do zasiłku.

Potrzebne dokumenty

Rejestracja bezrobotnego jest możliwa dopiero po złożeniu wymaganych przez urzędy pracy dokumentów:

 • dowodu osobistego, a w przypadku osób niepełnoletnich – tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej
 • świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia
 • świadectwa pracy
 • innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień rejestrującej się osoby
 • niepełnosprawny powinien przedłożyć orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności.

Kto może uzyskać status bezrobotnego?

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu, bezrobotny to osoba, która:

 • nie jest nigdzie zatrudniona
 • nie uczy się w szkole dziennej
 • jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy
 • jest pełnoletnia (wyjątkiem są młodociani absolwenci)
 • nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn
 • nie posiada praw do emerytury lub renty inwalidzkiej
 • nie prowadzi działalności gospodarczej i nie pobiera żadnych zasiłków lub renty socjalnej.

Kto ma prawo do zasiłku?

Bezrobotny może otrzymać zasiłek za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli:

 • nie ma dla niego żadnej propozycji zatrudnienia
 • w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracował co najmniej 365 dni
 • osiągał przynajmniej minimalne wynagrodzenie
 • podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenie działalności poza rolniczej
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy.